Swalah za sunnah kutoka katika “Swahiyh-ut-Targhiyb wat-Tarhiyb”