Kitabu: Sifa za mwanamke

Mwandishi: Shaykh ´Abdur-Razzaaq bin ´Abdul-Muhsin al-´Abbaad

Kitabu: Swahiyh-ul-Kalim

Mwandishi: Twayyib – Shaykh-ul-Islaam

Kitabu: Uhakika wa Suufiyyah

Mwandishi: Shaykh Muhammad bin Rabiy´ bin Haadiy al-Madkhaliy

Kitabu: Sifa nzuri za wanachuoni kwa Shaykh Rabiy

Mwandishi: Shaykh Khaalid bin Dhwahawiy ad-Dhafayriy

Kitabu: Sal-´Ibrah fiy Shahr-is-Swawm [Mazingatio katika mwezi wa Ramadhaan]

Mwandishi: ´Allaamah ´Abdul-Muhsin al-´Abbaad

Kitabu: ar-Radd ´alaa al-Ahbaash

Mwandishi: Imaam al-Albaaniy

Kitabu: Sharti, nguzo na mambo ya wajibu ya Swalah

Mwandishi: Imaam Muhammad ´Abdil-Wahhaab

Kitabu: Risaalah Kuhusu Sijda Ya Kusahua

Mwandishi: Risaalah Kuhusu Sijda Ya Kusahua