al-Jamiy´-ul-´Ibaadah Allaahu wahdah (Ibn ´Abdil-Wahhaab)